เกณฑ์การรับบัตรชมภาพยนตร์


1. สามารถจองบัตรชมภาพยนตร์ท่านละไม่เกิน 2 ใบ ต่อเรื่อง ต่อรอบ

2. สามารถรับบัตรที่จองได้ในวันที่ฉายภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ และหากผู้จองบัตรไม่มารับก่อนภาพยนตร์เริ่มฉาย 30 นาที ทางเทศกาลจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะทำการปล่อยบัตรชมภาพยนตร์ให้กับผู้ที่มาขอรับบัตรบริเวณหน้างาน

3. สามารถโทรจองบัตรได้ที่เบอร์ 096-475-1581 หรือที่บริเวณจุดรับจองบัตรเทศกาล ชั้น 5 พารากอนซีนีเพล็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

4. ทางเทศกาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรอบฉาย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า